معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

 

دکتر اصغر عسگری 

رتبه علمی: استاد

 پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی

asgari@tabrizu.ac.ir