معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

  

دکتر اصغر عسگری 

 

استاد پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی

 

vc_research@tabrizu.ac.ir