معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

  

دکتر محمد مقدم واحد 

استاد دانشکده کشاورزی