ستاد نانو

آشنایی با نحوه استفاده از طرح حمایتی "ستاد ویژه توسعه فناوری نانو"در حوزه ی پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری ( ارائه طرح)

 لینک ستاد نانو ریاست جمهوری   http://nano.ir/