لیست پژوهشگران برتر سال و سالهای قبل

      پژوهشگران برگزیده دانشگاه تبریز از سال 1382 تا کنون (ارائه اسامی)
      پژوهشگران برگزیده دانشکده / آموزشکده / پژوهشکده  از سال1382  تا کنون (ارائه اسامی)
      پژوهشگران برگزیده جوان  دانشگاه  از سال 1385 تا کنون (ارائه اسامی)

اسامی پژوهشگر            پژوهشگران برگزیده دانشگاه و دانشکده ها در سال   1386 (ارائه اسامی ) 

                                  پژوهشگران برگزیده دانشگاه و دانشکده ها در سال   1387  (ارائه اسامی )  
      
 پژو      هشگر        پژوهشگران  برگزیده دانشگاه و دانشکده ها در سال   1388 (ارائه اسامی )

                                  پژوهشگران برگزیده دانشگاه و دانشکده ها در سال    1389(ارائه اسامی )

                                  پژوهشگران برگزیده دانشگاه و دانشکده ها در سال    1390(ارائه اسامی )

                                                   
پژوهشگران
  

پ÷÷÷÷÷÷


پ