ایجاد شرکتهای دانشگاهی

پیش نویس لایحه حمایت از بنگاه­های اقتصادی دانش­بنیان در افق کوتاه مدت (ارائه لایحه)

شیوه نامه ایجاد شرکت­های دانش ­بنیان ویژه دانشگاه­ها و واحدهای پژوهشی   و اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ( ارائه شیوه نامه)

توافق ­نامه (ارائه توافق نامه)