معاونین پژوهشی دانشکده ها

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 محل خدمت

مدرک تحصیلی

محل اخذ مدرک تحصیلی

رتبه علمی

سابقه خدمت

شماره تماس

1

ناصر تقی زادیه

دانشکده مهندسی عمران

دکترا

ایران – دانشگاه تبریز

استادیار

21 سال

3392515

2

هیرش سیدی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دکترا

ایران – دانشگاه تبریز

استادیار

5 سال

3393710

3

سید محمد سید محمودی

دانشکده مهندسی مکانیک

دکترا

انگلستان – دانشگاه کینز لندن

دانشیار

18 سال

3392487

4

علی رستمی

((رئیس دانشکده))

دانشکده فناوریهای نوین

دکترا

ایران – صنعتی امیر کبیر

استاد

14 سال

3393754

5

علی موافقی

دانشکده علوم طبیعی

دکترا

آلمان - دانشگاه گوتینگن

دانشیار

19 سال

3392742

6

صداقت شهمراد

((رئیس دانشکده))

دانشکده علوم ریاضی

دکترا

ایران – دانشگاه تربیت مدرس تهران

دانشیار

9 سال

3392870

7

رضا نجار

دانشکده شیمی

دکترا

آلمان – دانشگاه آخن

دانشیار

6 سال

3393076

8

حسین متولی

دانشکده فیزیک

دکترا

ایران – صنعتی امیر کبیر

دانشیار

12 سال

3393331

9

احمد فاخری فرد

دانشکده کشاورزی

دکترا

هند – دانشگاه دهلی

استاد

24 سال

3392002

10

محمد طلوعی

دانشکده دامپزشکی

دکترا

ایران – دانشگاه تهران

استادیار

6 سال

6378744

11

سید مجید صدر مجلس

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

دکترا

ایران – دانشگاه تهران

استادیار

6 سال

3392161

12

یعقوب بدری آذین

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

دکترا

ایران – دانشگاه تهران

استادیار

17 سال

3392088

13

علیرضا کریمی

دانشکده علوم  محیطی و معماری

دکترا

ایران – دانشگاه تبریز

استادیار

15 سال

3392275

14

اسمعیل رحیمی نژاد

دانشکده حقوق و علوم اجتماعی

دکترا

ایران – دانشگاه تربیت مدرس تهران

استادیار

4 سال

3392270

15

ناصر صنوبر

دانشکده اقتصاد مدیریت و بازرگانی

دکترا

ایران – دانشگاه علامه طباطبایی

استادیار

19 سال

3392256