افق تحقیقات و پژوهش

افق تحقیقات و پژوهش در دانشگاه تبریز:
1- گسترش پژوهش در عرصه کاربردی و توسعه ای برای حل مشکلات کشور، تامین نیازهای ملی و دستیابی به علوم و فنون بدیع
- افزایش طرحهای تحقیقاتی در زمینه‌های ‌مورد نیاز جامعه برای دستیابی به مواد، محصولات، عملیات، روش‌ها و نظام‌های جدید
- تشکیل گروه‌های پژوهشی و تحقیقاتی ماموریت گرا بصورت مرکز، شرکت پژوهشی

 2- ارتقای کمی و کیفی ظرفیت پژوهشی و بهره گیری بهینه از ظرفیت های موجود
- تشویق اعضای هیات علمی به منظور دستیابی به استانداردهای پژوهشی و ارتقاء استانداردهای دانشگاه
- تامین نیروی انسانی
- ارتقای توانمندیهای تحقیقاتی پژوهشگران
- تقویت معیشت تمامی نیروهای انسانی فعال در امر تولید دانش و فن و تشویق و ترغیب مستمر آنان
- ارتقاء فعالیت بین‌المللی
- تقویت نظام ارتباطی دانشگاه با دستگاههای اجرایی و نهادهای علمی
- گسترش خدمات علمی ـ تخصصی
- افزایش انتشارات علمی
- استانداردسازی فعالیت‌های پژوهشی
- افزایش نظارت و ارزیابی فعالیت‌‌های پژوهشگران
- تسهیل امور پژوهش
- بازنگری آئین‌نامه مالی معاملاتی دانشگاه‌‌‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و توسعه آن
- تدوین آئین‌نامه‌ها و روشهای اجرائی شدن برنامه‌ها
- دستیابی به استانداردهای بین‌الملل از نظر شاخص‌های اساسی از جمله فضای فیزیکی، تجهیزات آزمایشگاهی تسهیل تامین تجهیزات، مواد و وسایل آزمایشگاهی با استفاده از توانمندی داخلی