دفتر معاون پژوهش و فناوری

دفتر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه:
نظر به گستردگی دامنه فعالیت های پژوهشی، ضرورت هدایت و حمایت پژوهشگران و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت های علمی و پژوهشی، تأسیس تشکیلاتی کارآمد به نام « معاونت پژوهش و فناوری» در دانشگاه ضروری می باشد. دفتر معاونت محل استقرار معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و کانون اصلی تصمیم گیری درباره سیاست ها و اهداف پژوهشی و فناوری دانشگاه می باشد.