دفتر معاون پژوهش و فناوری

کارشناس مسئول حوزه معاونت پژوهش و فناوری: آقای  قهرمان خوش روی                           khoshrouy@tabrizu.ac.ir       

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری 

 مسئول دفتر معاونت پژوهش و فناوری : آقای  میلاد واحدی فر                                          vahedifar@tabrizu.ac.ir

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر -نرم افزار

 

  تلفن مستقیم:   33393630-041                                  تلفاکس: 33344273-041