معیارهای پژوهشی رتبه بندی

در حوزه پژوهش شاخص‌ها عبارتند از کیفیت پژوهش، کارآیی پژوهش، حجم پژوهش، نرخ رشد کیفیت پژوهش و نرخ رشد کارآیی پژوهش. رتبه بندی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه­ها بر اساس این شاخص­ها از مقاله‌های علمی منتشر شده در مجلات معتبر بین المللی که در ISI نمایه سازی شده اند و نیز از مقاله‌های کنفرانس های بین المللی ثبت شده در ISI صورت خواهد گرفت.