لیست پژوهشگران برتر سال و سالهای قبل

تعداد بازدید:۴۴۰۸

پژوهشگران برگزیده دانشگاه تبریز از سال 1382 تا کنون (ارائه اسامی)

پژوهشگران برگزیده دانشکده / آموزشکده / پژوهشکده  از سال1382  تا کنون (ارائه اسامی)

پژوهشگران برگزیده جوان  دانشگاه  از سال 1385 تا کنون (ارائه اسامی)

 پژوهشگران برگزیده دانشگاه و دانشکده ها در سال   1386 (ارائه اسامی ) 
پژوهشگران برگزیده دانشگاه و دانشکده ها در سال   1387  (ارائه اسامی )  
پژوهشگران  برگزیده دانشگاه و دانشکده ها در سال   1388 (ارائه اسامی )
 پژوهشگران برگزیده دانشگاه و دانشکده ها در سال    1389(ارائه اسامی )
  پژوهشگران برگزیده دانشگاه و دانشکده ها در سال    1390(ارائه اسامی )

 پژوهشگران برگزیده دانشگاه و دانشکده ها در سال    1399ارائه اسامی )

 

آخرین ویرایش۲۲ آذر ۱۳۹۹