معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

تعداد بازدید:۲۰۴۰۰

 

              دکتر جلال شیری                    

دانشیار

کشاورزی (آبیاری و زهکشی )

j_shiri@tabrizu.ac.ir

 

 
آخرین ویرایش۲۱ آذر ۱۴۰۰